Tens preguntes?
Tenim respostes.

General

Quin tipus de projectes es poden finançar?

A Watteco financem projectes energètics renovables que prioritzin l’autoconsum, projectes de petita i mitjana escala típics d’un entorn municipal.

Bàsicament instal·lacions en:

 • Edificis i espais municipals (escoles, poliesportius, etc.)
 • Cobertes i terrats de comunitats de veïns
 • Cobertes de naus dels polígons industrials
Com es seleccionen els projectes?

Des de Watteco avaluem els projectes per tal de validar que són aptes per ser finançats de manera participativa a través de la nostra plataforma.

Concretament, estudiem la viabilitat des de 3 punts de vista:

 • Anàlisi tècnic: Avaluem les possibilitats de la coberta o espai que acull la instal·lació i ajustem l’oferta tècnica per tal de maximitzar l’autoconsum, minimitzar els riscos, i fixar les garanties i els proveïdors amb els quals s’executarà el projecte.
 • Anàlisi financer: Un cop completat l’estudi de viabilitat tècnic, avaluem els riscos financers i fem una previsió de les comissions per tal d’estimar la rendibilitat del projecte i fixar els interessos que oferirem als inversors.
 • Anàlisi legal: Per últim, avaluem la viabilitat legal del projecte per tal de validar els permisos i els contractes d’inversió (préstec) relacionats amb el projecte.
Qui pot presentar projectes?

A Watteco poden presentar projectes les administracions públiques locals (Ajuntaments) i/o altres entitats i/o organitzacions locals (associacions de veïns, empreses de polígons industrials, entitats esportives i/o culturals, etc.)

Sóc un particular, puc presentar un projecte?

Els particulars poden presentar projectes sempre i quan els beneficiaris siguin un grup de persones d’una comunitats de veïns o d’una zona residencial com per exemple una urbanització o d’un municipi rural.

En general, els projectes estrella de Watteco són projectes en entorns o edificis dels quals en fan ús un col·lectiu de persones o empreses. Per exemple, un edifici d’una comunitat de veïns, una nau d’un polígon industrial, un poliesportiu municipal, etc.

Com s’avaluen i seleccionen els projectes d'energia renovable on es pot invertir?

Els projectes de Watteco han hagut de superar un procés d’avaluació i validació tècnica abans de ser llançats a la plataforma de Watteco pel seu finançament.
Aquest procés consta de 3 fases principals

 • Estudi viabilitat energètica: L’equip tècnic de Watteco realitza un estudi de viabilitat energètica de la teulada o espai, per saber quin és el potencial de generació i d’autoconsum de l’edifici o terreny en qüestió.
 • Estudi viabilitat econòmica i financera: Es realitza una previsió de l’estalvi econòmic que tindrà el promotor gràcies a la instal·lació, i s’avaluen els riscos financers del projecte i del promotor en qüestió, que signarà un contracte amb Watteco un cop pactats els terminis i interessos del préstec.
 • Estudi de viabilitat legal: Amb l’ajut dels nostres col·laboradors i assessors, ens assegurem que el projecte i la instal·lació compleixen amb totes les normatives per la seva legalització.
Quina rendibilitat tenen els projectes de Watteco?

Els préstecs participatius de Watteco tenen una rendibilitat fixa que varia segons el projecte.
Per saber la rendibilitat anual de les aportacions, es divideix la rendibilitat fixa pels anys d’amortització del préstec, que també varia en funció del projecte. 

 • EXEMPLE:  Rendibilitat fixa = 10% | Temps amortització = 2 anys | Rendibilitat anual: 5%

Sobre les inversions

Què és el crowdfunding? I el crowdlending?

El crowdfunding és una forma de finançament col·lectiu que consisteix en utilitzar el capital de nombrosos individus a través de petites aportacions i que s’acostuma a utilitzar per finançar nous projectes.

El crowdlending és un tipus de crowdfunding basat en préstecs. Varis individus presten petites quantitats a una empresa o projecte mitjançant una plataforma web. Per altra banda, qui rep el préstec es compromet a pagar periòdicament a cada inversor la part de capital i els interessos segons les condicions pactades.

Com són les inversions de Watteco?
A Watteco promovem el crowdlending per projectes energètics renovables del teu voltant.

Les inversions de Watteco són préstecs per ajudar a finançar instal·lacions d’energia renovable en edificis i espais municipals, així com també a comunitats de veïns o naus industrials del teu voltant. El retorn d’aquest préstec i dels interessos pactats es fa en funció de l’energia generada i autoconsumida per aquestes instal·lacions.

Què vol dir que el retorn del préstec es fa segons l’estalvi generat?

El retorn dels préstecs a Watteco es basa en l'estalvi econòmic real que ha tingut el promotor en les seves factures energètiques gràcies a  l’autoconsum i la compensació d’excedents d’energia neta. És a dir, el promotor torna el préstec als inversors en funció dels estalvis d'energia generats per la instal·lació del projecte.

Per calcular el retorn del préstec, Watteco utilitza un model de càlcul que té en compte l'energia generada per la instal·lació renovable, el preu de l'electricitat al mercat i els costos de manteniment i operació de la instal·lació.

El promotor fa pagaments regulars als inversors al llarg del període acordat, que sol ser de diversos anys.
D'aquesta manera, els inversors recuperen la inversió i reben un retorn financer atractiu en funció de l'estalvi generat per la instal·lació renovable.

Què és un “Smart Contract”? Com són els “Smart contracts” de Watteco?

Un smart contract (contracte intel·ligent) és un conjunt d'instruccions en forma de codi informàtic acceptades entre 2 o més parts, i que s’emmagatzema a la Blockchain. Aquest codi té la capacitat d’executar accions automàticament d'acord a una sèrie de paràmetres ja programats, i fer-ho de forma immutable, transparent i completament segura.

Els contractes intel·ligents de Watteco són contractes entre la persona inversora i el propietari de la instal·lació fotovoltaica. Aquests contractes recullen la informació referent a la identitat i quantitat invertida per l'inversor, així com també les dades de generació energètica per poder automatitzar el retorn de la inversió en funció de l’estalvi.

Són segures les inversions que ofereix Watteco?

En general, les inversions en energia renovable son inversions segures, però amortitzables a mig i llarg termini (poden anar dels 5 als 15 anys). A Watteco, tot i que la rendibilitat que ofereixen les inversions és fixa i està assegurada (per exemple d'un 20%), el que es desconeix és el temps de retorn del préstec i dels interessos pactats.

Les inversions a través de Watteco no només són segures a nivell econòmic i financer, sinó que ho són també a nivell informàtic gràcies a l’ús de Blockchain, que certifica i automatitza el retorn en funció de l'estalvi.

Watteco cobra comissions?

A Watteco NO cobrem comissions directes a l'inversor, ja que cobrem totes les nostres comissions als promotors i/o propietaris dels projectes.

No obstant, aquestes comissions sovint s’inclouen en el cost total del projecte a finançar, de manera que aquestes comissions ja estan considerades en les projeccions dels projectes, i totes les rendibilitats de les què parlem a la plataforma són rendibilitats netes.

Quina documentació necessito per invertir?
Amb Watteco pots invertir d’una manera àgil i senzilla.

Només necessitem acreditar la teva identitat mitjançant algun dels mecanismes de registre de sessió (Google, Facebook, info DNI), i una targeta de crèdit on poder cobrar el càrrec de la inversió i rebre les quotes amb les rendibilitats.

Què són els Títols Participatius de Watteco?

Els títols participatius són un mecanisme de finançament voluntari que les cooperatives tenen al seu abast per autofinançar una necessitat concreta (en el cas de Watteco finançar els projectes renovables) buscant el suport i la implicació de l'entorn i el teixit social.

Els títols participatius de Watteco consten d'un valor nominal, un termini de venciment i una remuneració associada.
Mitjançant l'adquisició de títols participatius, la persona o entitat que els adquireix fa un préstec a Watteco pel valor dels títols comprats que li serà retornat amb les condicions prèviament establertes, i que Watteco destina als seus projectes d’energia renovable.

L'acord es concreta amb la generació d'un contracte entre l'entitat i la persona o entitat que subscriu el/s títol/s participatiu/s.

És legal l’emissió de títols participatius?

La Llei 24/1988 del Mercat de Valors i la Llei 18/2002 de cooperatives en el seu art. 62 esmenta explícitament la possibilitat d’emissió de títols participatius.

Article 62 (...)

2- L’assemblea general pot autoritzar l’emissió de títols participatius com una forma de finançament voluntari dels socis o de terceres persones no sòcies, títols que poden tenir la consideració de valors mobiliaris i donen dret a la remuneració que s’estableixi en el momento de l’emissió, que, en qualsevol cas, ha d’estar en funció de l’evolució de l’activitat de la cooperativa. És permès incorporar‐hi un interès fix.

3- L’acord d’emissió de títols participatius pot establir el dret d’assistència dels titulars que no són socis de la cooperativa a l’assemblea general i al consell rector, amb veu i sense vot. La regulació de l’emissió del títol participatiu s’ha de tenir a la legislació vigent en matèria financera.”

Quins criteris de risc i rendiment es fan servir per avaluar les inversions en energia renovable a través de l'aplicació Watteco?

En general, els criteris de risc i rendiment que es tenen en compte per avaluar les inversions en energia renovable de Watteco inclouen:

 • Risc de mercat: la incertesa associada al comportament del mercat energètic i la capacitat de la tecnologia renovable per competir amb les fonts d'energia convencionals.
 • Risc financer: la possibilitat de pèrdues financeres relacionades amb la inversió, com ara l'increment dels costos de producció, la variació en els preus de les fonts d'energia, les condicions climàtiques i/o el risc d’impagament per part dels promotors.
 • Risc polític: la probabilitat de canvis en les regulacions i les polítiques relacionades amb l'energia renovable.
 • Rendiment energètic: la capacitat de la tecnologia renovable per generar energia de manera eficient i aprofitar al màxim les fonts d'energia renovable disponibles.
 • Rendibilitat financera: el potencial d'obtenir un rendiment financer positiu a partir de la inversió en energia renovable.
 • Altres factors: aspectes com ara la ubicació geogràfica, el tipus de tecnologia renovable i la durada del projecte també es tenen en compte a l’hora d’avaluar els projectes.
Watteco ofereix algun tipus de garantia o assegurança per a les inversions en energia renovable?

Els contractes que firmen els diferents socis/sòcies (siguin promotors o inversors) amb la cooperativa Watteco SCCL, són la principal font de garantia dels préstecs participatius de Watteco. 

Els socis/es promotors/es han de superar les fases de l’estudi de viabilitat de la instal·lació i d’avaluació de riscos financers.
Posteriorment, es pacten els terminis i interessos del préstec i es signa un contracte entre Watteco i el promotor pel qual ambdues parts es comprometen a retornar els préstecs en les condicions pactades.

Els socis/es inversors/es han d’acreditar que són persones reals i que són majors d’edat. Un cop registrats a la plataforma, si volen realitzar una inversió han de firmar un contracte amb Watteco en el qual la cooperativa es compromet a retornar les aportacions del soci/a inversor/a en les condicions pactades.

Sobre els projectes

Quin tipus de projectes es poden finançar?

A Watteco financem projectes energètics renovables que prioritzin l’autoconsum, projectes de petita i mitjana escala típics d’un entorn municipal.

Bàsicament instal·lacions en:

 • Edificis i espais municipals (escoles, poliesportius, etc.)
 • Cobertes i terrats de comunitats de veïns
 • Cobertes de naus dels polígons industrials
Com es seleccionen els projectes?

Des de Watteco avaluem els projectes per tal de validar que són aptes per ser finançats de manera participativa a través de la nostra plataforma.

Concretament, estudiem la viabilitat des de 3 punts de vista:

 • Anàlisi tècnic: Avaluem les possibilitats de la coberta o espai que acull la instal·lació i ajustem l’oferta tècnica per tal de maximitzar l’autoconsum, minimitzar els riscos, i fixar les garanties i els proveïdors amb els quals s’executarà el projecte.
 • Anàlisi financer: Un cop completat l’estudi de viabilitat tècnic, avaluem els riscos financers i fem una previsió de les comissions per tal d’estimar la rendibilitat del projecte i fixar els interessos que oferirem als inversors.
 • Anàlisi legal: Per últim, avaluem la viabilitat legal del projecte per tal de validar els permisos i els contractes d’inversió (préstec) relacionats amb el projecte.
Qui pot presentar projectes?

A Watteco poden presentar projectes les administracions públiques locals (Ajuntaments) i/o altres entitats i/o organitzacions locals (associacions de veïns, empreses de polígons industrials, entitats esportives i/o culturals, etc.)

Sóc un particular, puc presentar un projecte?

Els particulars poden presentar projectes sempre i quan els beneficiaris siguin un grup de persones d’una comunitats de veïns o d’una zona residencial com per exemple una urbanització o d’un municipi rural.

En general, els projectes estrella de Watteco són projectes en entorns o edificis dels quals en fan ús un col·lectiu de persones o empreses. Per exemple, un edifici d’una comunitat de veïns, una nau d’un polígon industrial, un poliesportiu municipal, etc.

Com s’avaluen i seleccionen els projectes d'energia renovable on es pot invertir?

Els projectes de Watteco han hagut de superar un procés d’avaluació i validació tècnica abans de ser llançats a la plataforma de Watteco pel seu finançament.
Aquest procés consta de 3 fases principals

 • Estudi viabilitat energètica: L’equip tècnic de Watteco realitza un estudi de viabilitat energètica de la teulada o espai, per saber quin és el potencial de generació i d’autoconsum de l’edifici o terreny en qüestió.
 • Estudi viabilitat econòmica i financera: Es realitza una previsió de l’estalvi econòmic que tindrà el promotor gràcies a la instal·lació, i s’avaluen els riscos financers del projecte i del promotor en qüestió, que signarà un contracte amb Watteco un cop pactats els terminis i interessos del préstec.
 • Estudi de viabilitat legal: Amb l’ajut dels nostres col·laboradors i assessors, ens assegurem que el projecte i la instal·lació compleixen amb totes les normatives per la seva legalització.
Quina rendibilitat tenen els projectes de Watteco?

Els préstecs participatius de Watteco tenen una rendibilitat fixa que varia segons el projecte.
Per saber la rendibilitat anual de les aportacions, es divideix la rendibilitat fixa pels anys d’amortització del préstec, que també varia en funció del projecte. 

 • EXEMPLE:  Rendibilitat fixa = 10% | Temps amortització = 2 anys | Rendibilitat anual: 5%

Més preguntes?

MÉS RESPOSTES